Forsiden www.telescope.no Om telescopeAnalyse
Strategi
Marketing
Prosess
Budskap
Verktøy
Har du forespørsel? Ring
22 11 45 00 eller send en epost.
Business intelligence og analyse

Hva er business intelligence? Andre uttrykk for dette er beslutningsstøtte, business discovery og analyse. I første rekke dreier det seg om telling, rapportering og visualisering.

Telling utfører vi i databaser med SQL, i OLAP-kuber med MDX, i regneark med pivottabeller og i NoSQL-databaser med Map Reduce. Mye av dagens business intelligence er samling av data fra mange av bedriftens datakilder, telling/ summering, rapportering og visualisering. Brukerne av systemene kan gjøre utvalg og drille ned i detaljer.

Business intelligence setter gjerne faktiske resultater opp mot måltall og budsjetter. Da beveger fagfeltet seg mot prosesser, ledelse og strategi.

Analyse er også oppdagelse av strukturer i dataene. Interessante strukturer er samvariasjon, lineære og ikke-lineære sammenhenger mellom gjennomsnitt, trestrukturer, nettverksstrukturer og andre mønstre. Er strukturene modeller av virkelige fenomener? Det kan vi finne ut med statistiske tester, kryssvalidering og vurdering av innsamlingsmetode. Hensikten med modeller er selvsagt å predikere og endre aktivitetsmønster for å forbedre ytelse.

Når du engasjerer telescope får du ingen eller små utgifter til programvare som ofte er svært kostbart. Så langt som mulig bruker vi fri open source eller egenutviklede programmer. Dette gjelder også ETL (Extract Transform and Load), OLAP (Online Analytical Processing), dashboards, data mining, databaser og statistikkprogrammer. Vi arbeider også med algoritmer på grunnleggende nivå. For eksempel kan vi bygge og kjøre bayesiske nettverk for sannsynlighetsberegning i open source-programmer eller direkte i SQL. Vi kan kjøre logistisk regresjon i applikasjoner eller direkte med matrisemultiplikasjon.

Vi kan også benytte løsninger som QlickView og Microsoft BI når kunden ønsker dette.

Fri, open source applikasjon for bayesiske nettverk med data fra Big Data and Web Analytics-kurs

De fleste bedrifter har en mengde data i web-logger som er lite analysert. telescope har utviklet rutiner for dette. Verktøy som Google Analytics gir oversiktsbilder, men få detaljer. Vi kan laste web-logger inn i en datavarehuslignende database for analyse med OLAP-kube. Bildet nedenfor viser utdrag av en kube (krysstabell) der Preview i Google-søk er plukket fram. Disse forhåndsvisningene med en Google-ip, på samme måte som søkeroboter, ønsker vi ikke å blande med vanlige web-besøkende.

OLAP-tabell der kun data for Google Preview (snapshots) er trukket fram

Kontakt telescope for mer informasjon.